Więcej o fundacji

Fundacja Rodzina Marynarza to nietypowe miejsce.
Jest odpowiedzią na potrzeby, które zrodziły się w trakcie Spotkań Dla Kobiet Marynarzy, organizowanych przez blog Żona Marynarza oraz w toku działalności bloga. To reakcja na pytania i problemy czytelników, na ich radości i smutki.

Tak właśnie powstał pomysł stworzenia fundacji. Fundacji, która będzie pomagała, informowała i szkoliła. To naprawdę często bardzo specyficzne problemy. Problemy natury prawnej, zdrowotnej czy zawodowej, ale także problemy rozwojowe, emocjonalne, czy wychowawcze jeśli chodzi o dzieci. Nikt tak nie zrozumie człowieka, jak drugi człowiek, który żyje podobnie. Dlatego fundacja będzie wspierać, łączyć, pokazywać plusy takiego życia i łagodzić minusy.

Powstanie Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy żon/dziewczyn marynarzy. Powołana została w Gdyni, w mieście marynarzy i edukacji morskiej. Fundacja działa w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych z całej Polski i Świata. To miejsce otwarte dla wszystkich ludzi żyjących w związkach na odległość i dla wszystkich, którzy chcą coś zrobić dla tego środowiska. Działajmy razem.

Misja Fundacji

Rodzina powstaje i trwa z miłości niezależnie od odległości. Pomagamy, wspieramy, informujemy i szkolimy rodziny marynarzy.

Misją Fundacji Rodzina Marynarza jest niesienie pomocy marynarzom oraz ich rodzinom (w szczególności dzieciom i osobom niepełnosprawnym) jak i również niesienie pomocy społecznej dla rodzin, które są zmuszone do życia na odległość w związku z wykonywanym zawodem. Celem Fundacji jest edukacja, wsparcie psychologiczne oraz szerzenie informacji dotyczących aspektów życia codziennego w rodzinie marynarskiej.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Pomoc finansową i rzeczową;
2. Finansowanie, jak i organizowanie środków niezbędnych do realizacji konkretnych celów, potrzeb i marzeń;
3. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki organizowane w sieci Internetowej;
4. Organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych (w szczególności warsztatów, targów, seminariów, spotkań, prezentacji oraz prelekcji) z zakresu
psychologii, ekonomii, prawa, socjologii oraz innych dziedzin nauk społecznych);
5. Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań zrzeszających i integrujących;
6. Działalność wydawniczą w celu edukacyjnym;
7. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami rządowymi, instytucjami państwowymi, uczelniami wyższymi oraz innymi organizacjami i instytucjami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
8. Ochronę i promocję zdrowia;
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
10. Działalność charytatywną;
11. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
12. Działalność na gruncie aktywizacji zawodowej;
13. Działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn;
14. Pomoc osobom wykonujących prace poza granicami Polski;
15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Status i sprawozdania

 

Statut